<html> <head><title></title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body background="http://www.bensongdinh.com/images/background2.gif"> <div align="center"> <table border=0 width=800> <tr> <td> <font type="Times Roman" size="6" color="red"><center><b>n chay khng ni</b></center></font> <p align="justify"> <font size="3" color=black> Tt dng lch 2010, tin t bn nh cho hay l ng va qua i, ngay hm sau ngy l Ging Sinh. Nh vy l ng mt hm 26 thng 12 nm 2009. c xong cho ng ba kinh, ti ngi ti nh ti ng, nh ti chuyn hi xa. <p align="justify"> Ai cing ku ng l ng th cing phi v hm trc l Ging Sinh, v thm qu nh, ti c gp ng, hi nm nay ng c bao nhiu ri th ng ni: t np trng xanh (1935), nh vy l ng 74 tui ri nn thin h gi ng bng ng th cing phi. Cn ti, ti nh hn ng c my tui nn vi ng, ti l anh em. Hn na, nhng khi ra v qua li m ku bng ng th cn u l tnh ngh)a na. Ku nhau l anh ti th n li cn ph hp vi cch ni chn anh chn ti nhng khi gp g ring nhau, ri sau c u u m snh vai nhau tin ti, cho ti khi thy t rung rinh di chn mnh th cp k nhau v. <p align="justify"> ng b mnh xa c cu ni cing hay lm: ai m khn cho bng my thng say ru. Gm ra thy ng! Mi ln i v nh nh vy, ti ti i bng ngang qua sn nh th, ng s ngn li nhiu. M nh th c hai bn hng, pha hng bn tri th c ni c M, pha hng bn phi th c nh cha. M nu i ngang nh cha, cha m thy, cha s ku v  th th, tm s , ti ti khng thch. Cho nn mi ln i v nh vy l t nhin ma men dn ng a li cho ti ti i pha bn ni c M. <p align="justify"> Mt my th hi  nh ngh s) ci lng sm tung Quan Cng, i th chn qua li nh ngi ta nhy tango , vy m mi ln n bn hng ni c M, anh nu ti ng li. Anh b tay qung c ti ra. Sa b li cho ngay ngn, anh lm du, c kinh. ng xa xa m nhn th chc l ngi ta s ni: c hai ng thnh sng ang ng c kinh. Nhng m thy hai bng ngi c ng ti ng lui th c ngi ta li ni: qu m cing c kinh c M& <p align="justify"> <center>***</center> <p align="justify"> Hn cch nhau c my tui th cing d b kt bn, li thm mt iu l anh ta vi ti l hai thng tu ra, anh th l dng Lasan, cn ti th nh trng la-tinh. Tu u tu, cing l dn tu ra, nhng c ci iu l khng bit c phi l do ma men dy d hay sao m c t nht cing l mi ln, hai a t ra tm u hp ch l: mnh tu khng thnh nhng khng phi l ht chuyn, mnh khng b cuc , mnh tip tc phc v nh th theo phng cch ca mnh, trong cng v ca mnh,  tr n nh chung. <p align="justify"> Sau khi tu ra, gia nh kh gi, anh c gi qua Php du hc. Tr v, vi mnh bng k s in, anh lm k s. Gia nh dn v Si Gn , ri anh lp gia nh vi ngi trong h, nn ngi ta ni l mc r y. Tuy c gia nh, anh thng tham gia vic trong h o. Nhng khi rnh ri m mnh tham gia vic nh th, nhiu iu th v! Bi vy anh ni ai nghe cing hoan nghnh: mnh l ngi c o, i nh th nh thnh l mt vic, cn vic sa sang, sn sc nh Cha l vic khc m mnh khng th thiu st c. Mnh lo vic nh th l lo vic nh Cha, lm cho Cha. Mnh li c dp gp g nhau, lm ni, ni ci. Cho nn, nhng khi nh th c lm cng tc g l c anh n. <p align="justify"> Thi , cha s h ti cing tinh t lm. Ngoi cc hi on c t ngn xa , cha ra cng qui t anh em b con li lm cng tc nh th bi v khng c ci ban, ci hi on no m lo lm cc vic ny. Hi th mnh cn c qui chc, nhng qui chc th c cng vic ca qui chc, chuyn trong h cn bit bao nhiu vic, trng k c, ngn k c. Nhng chuyn nh dy gio l, lo cho cc em xng ti rc l, bao ng, thm sc hay dy gio l cho chu nhng ti xem l chuyn ln lao . Nhng chuyn thng xuyn nh qut dn nh l chuyn m ai cing c th tham gia, min l c gi, min l cn sc. <p align="justify"> Hng tun th c vic qut nh th, lau bi bn gh qu ca bn o: d v n di thp. Hc tr di s iu ng ca my d phc lo vic ny, c vi ba ngi ln i theo khing, nhc gim cc em cc bn gh nng, nhc ln cc em d qut. Hi nng hn l qut bi, gin nhn cc bn th gm c bn th gia, v hai bn th c M v thnh Giuse hai bn. Gi l nng v phi leo cao, m qu b con con nt th khng ai dm giao cho cng vic ny. Khi cha ku gi, hi hp phn chia cng tc, anh tham gia v ginh lo ni c M. <p align="justify"> Anh khng lm mt mnh. Ai mun tham gia, anh hoan nghnh v mi v. Anh ni: ng ngi nhiu tay, khe. Ai c kin, anh nghe, nn nhiu ngi thch anh, nhng khng phi l tt c. c ci iu l t ngy anh nhn trch nhim lo ni c M, ni p ra, sch hn trc. Ni g ni, t sau khi c cha giao ph cho cng tc sn sc ni c M, ngi ta ni: by gi h o mnh c ng t ni c M. Xa nay, h o no cing c t nh th thi, ch h ti li c thm t ni c M. <p align="justify"> Thng cha ny khn, v lm ngoi ni c M th gi gic uyn chuyn hn, nh th ng ca th anh cing lm c. Hn na bn trong nh th th mnh phi ng hong , ch nu m hi c mi th coi k lm. i lm v, anh lm s mt hai ly cho thm ging ri l anh i ti nh th. Nh thng l, bc v khu ni c M ri l anh lo c kinh ci , xong dm trc ng sau ri bt tay vo vic: qut l cy, sp t li cc bng gh, thay cc cy n cy ni c M. Khi  hiu nhau sau vi ly ri, anh ging gii: ti sao vi ngi i, mnh bit lo n n p ngh)a, m vi c M, vi Cha mnh qun phi khng ch? Ti hng ng ngay: a! Th ra, theo anh tm s, y l chuyn ngh)a n: <p align="justify"> Tui lm y mt l v lng knh mn c M c ngn i trong gia nh tui, hai l v trong thi gian Php, c M thit l m ti. Hm no tri lnh qu th thi ch cn nhng ngy khc th tui thng xuyn i n ni c M h o ti . Bn b th cha c, m b con th khng. Xa nh, xa cha xa m, m li gp ci x lnh na, nn mi khi bun m rnh ri, tui thng i n nh th, ri ra ngi ngoi ni c M, ngi yn mt mnh, nh nh, c kinh. Mi ln nh vy, t nhin thy n ngui ngoa, ni bun nh vi i. Tui c c ngun an i v bin ni c M. C nm, h tui i xung L c  lun 2 tun, ngy no tui cing ti ch c M tui lm cng tc, qut dn, gip ngi bnh hon ti cu xin cng c M. C ngi hi vy ch trong 2 tun nh vy anh c nhu khng? Anh la lin: <p align="justify"> - Tri i! Gin! i lm vic c M m nhu ci g! <p align="justify"> <center>***</center> <p align="justify"> Ma chay no cing vy, ngoi vic t chc cm phng, h o ti di s dy d hng dn ca cha s, cc hi on chia nhau i thm cc gia nh. Thy cha v ng o ngi i ngang nh, anh ra mi v. Ch khch phn chia ngi th ri, anh bt u ni. Anh ni nhiu hn nhng ngi c bn phn phi ni. C ngi tha l ti ru vo li ra nn anh ni nhiu. Khng phi, phi ni r l ti v anh bit nhiu. Trong nh, anh c xy mt ni c M nh, ai nhn thy cing trm tr khen. Bi vy, anh phi ni, ni (theo anh) cho b con bit thm v c M. Anh khoe: ni c M ny mi ging nhiu ci ni m c M hin ra L c. Ni nh vy c ngh)a l anh n L c. Ri anh t, anh k, anh em hnh nh ca hang Massabielle ni c M hin ra vi thnh n Bernadette cho b con coi. Ai cing thch nghe, ai cing thch c thy nhng hnh nh . <p align="justify"> Thy anh vui, b con vui, hi ny gi nhn thy anh ung v cing c nghe b con ni v anh, cha s cing vui ming: <p align="justify"> - M ti c ci ngh ny nghe ng Ren! Nay sn ma chay, ti ngh ng b bt ru! <p align="justify"> - D, m ci g cing c, ch b ru th kh qu cha i! <p align="justify"> - C g u m kh! Nu nh hi ng ung mi ngy th by gi hai ba ngy ng ung mt ln. Hi mi ln ung hai ba ly th by gi ung mt ly thi m l ly nh& <p align="justify"> - D kiu chc l con n chay khng ni! <p align="justify"> Anh quay qua phn trn vi ti: m ung ru u c ti phi khng ch? Kh qu, bit ni lm sao by gi bi ti cing cng mn phi vi anh, nn khng dm ni ln, ti nh nh tr li: a! <p align="justify"> C ci iu l t ngy anh c giao cng tc sn sc ni c M, cha bao gi anh b b cng tc. Khi no m phi i cng tc xa, bit trc, anh nh ngi ny ngi n lo thay anh. Anh ni: y ngi ta ti c kinh c M hoi, mnh phi lm sao cho ni c M lun lun c tm tt. Ngi ta khen anh lm vic u n. Anh ging lin: hi cn bn Ty, tui cing tng lm vic ny. <p align="justify"> <center>***</center> <p align="justify"> Ln ny v thm li qu hng sau 19 nm xa cch, ving Cha trong nh th xong, ti ra ngoi ni c M. C mt ngi ang lui cui dn dp, va mi nhn thy, ti bit c ngay l anh. Ti ku. Anh quay li, mt l v ngc nhin, ming la: Oh! mon cher ami! ri anh chy ti m ti. Gp li ti, anh mng lm bi ti thy nc mt anh chy ra. nhiu ln anh ni: i u d g gp c ngi tri k! <p align="justify"> Ni c M cn y. c M cn y. Ngi mn m v tri n c M cing cn y. Ti mng gp li anh, ngi bit tri n i m khng qun nh n tri! Anh mt i, ng l ngun an i v h gip anh, chc s khng qun anh.