Cây nho thật
Ga. 15, 1-8

Thầy là cây nho thật,
Và anh em là cành
Cành phải được gắn chặt
Vào cây mới tươi xanh.

Cha Thầy là người đã
Ra công trồng cây nho
Cành nào không sinh trái
Chặt bỏ để khỏi lo

Người sẽ cho giữ lại
Để có lợi cho vườn
Cành nào sinh hoa trái
Để có lợi nhiều hơn

Như lời Thầy đã nói
Hãy ở lại trong Thầy
Cành sẽ không sinh trái
Nếu không còn liền cây

Cành mà còn sống được
Nhờ còn liền với cây
Vì nhờ ở dòng nhựa
Chảy tràn khắp đó đây

Thì anh em cũng thế
Không ở lại trong Thầy
Sẽ như cành khô héo
Và bị ném ra ngoài

Sẽ không làm gì được
Nếu không ở trong Thầy
Cành sẽ bị cắt bỏ
Khi không còn liền cây

Hãy luôn luôn ghi nhớ
Có Thầy với anh em
Thì sẽ được như ý
Khi có gì muốn xin

Và rồi anh em sẽ
Được Chúa Cha Tôn vinh
Phần Thầy, Thầy sẽ nhận
Làm môn đệ chân tình

Anh em phải ráng sống
Như cành liền với cây
Không bao giờ xa cách
Luôn gắn bó với Thầy