<html> <head><title>Chuyn Cha lm</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body background="http://www.bensongdinh.com/images/bg6.jpg"> <div align="center"> <table border=0 width=800> <tr> <td> <font type="Times Roman" size="6" color="red"><center><b><i>Chuyn Cha lm</i></b></center></font> <p align="justify"> <font size="3" color=black> Ch ng d c v d vit. Hm nay ti khng ng mt ch ng to ln n vi ti. Hi Tt V Ngun l mt hi Tt c t chc hng nm ti gio x Thnh Minh Orlando. Nm nay, mng Xun inh Du, hi Tt k nim ln th 25. Bao nhiu iu a khch tr v ngun. Bao nhiu iu thu ht khch nhiu ni n tham d. Ngi ng nh try hi , nhng gia ch ng ngi cht ti nhn ra mt gng mt rt l quen thuc, ti nghi ng khng bit ti c nhn ng nh ti thy khng? Ti khng th lm c. Tuy du vt ca thi gian to t nhiu thay i trn gng mt anh, nhng ti khng th lm c. Nhn thy anh, ti cm thy ng ng: c phi l anh khng? Tht l kh tng tng c khi m ti cn c th gp li c anh. Ngi ngng g v nu khng phi th & thi, ging qu tri, ti bo gan bc ti hi: <br> - Xin li! Anh c phi l anh Minh khng? <br> Khng tr li cu hi ca ti m anh li hi li: <br> - Em l Sng phi khng? <br> Ti va gt u va ni: D! Th anh bc nhanh ti m ly ti. Anh m kh lu, n khi anh bung ti ra th ti thy anh khc, m ti th cing khc. Nc mt anh lm t o vai ti. Th ra, anh v ti u khng c thay i g nhiu b ngoi, gng mt, nn sau bao nhiu nm xa cch ri m vn cn nhn li c nhau, cch y cing phi 60 nm ri. Gng mt anh khng thay i nhiu nh vy m khi gp ti nhn ra anh ngay, v dng i vi nhng nt nhn trn mt a nhanh ti tr v qu kh, nh li hi xa. <p align="justify"> <center>***</center> <p align="justify"> y l ln th ba ti thy anh khc. Ln th nht anh khc l khi ch ti cht. <br> Ti vi anh khng c h hng nhng ri anh tr thnh ngi thn vi ti. Anh khng phi l ngi cng qu vi ti. Anh l ngi min Ty, min lc tnh c i v lm vic qu ti khi anh cn rt tr. Sng xa qu, chiu no lm vic v, anh cing ra sn chi banh vi ti ti, cho khe, cho vui.  anh bit ti. Ri ln ln, anh n nh ti chi. Ri ti dn anh i y i , thm cc ni trong tnh v gh nh ti, c ln gh nh d ti. <br> D vi m ti l b con bn d rut. Hai nh gn nhau. Ch l con ca d, nn ti vi ch l b con bn d i th hai nhng ch thng ti nhiu lm v ch khng c em, m ti cing thng ch nhiu lm v ti c anh nhng khng c ch. Ai khng bit c tng ch vi ti l hai ch em rut. <br> Sau thi gian lm vic y v ti lui nh ti, anh th thit vi m ti. Tuy cn nh cha bit nhiu nhng ti cing thy c s lo lng rt nhiu ca anh. Anh phi chy ti chy lui, chy i chy v t qu ti tr v qu anh trnh v xin php ba m anh. Khi mi chuyn n nh ri, anh lo chuyn y: lo i hc o. Ri khi u vo , m ci din ra. Ai ny cing u vui mng, duy c ba m anh l mng m khng c vui. Hai ng b l ngi theo o Pht, m nay con n i ci ngi khc o. <br> m ci c hn mt nm, anh ch c a con trai, t tn l Mn, ra ti ng hong. Khi n ln ba tui, duyn phn tr nn phi phng, ch ti au nng v qua i, b li a con cn qu nh. Ai ny thy nng lng, ch c mnh n l vn khng bit g, c chy chi quanh hm ca m n, thnh thong ni ln cu x lng ngi: m u? N v tnh lm lng ngi au nh ct. Ti thy anh khc, m ti cing khc. <br> Ri anh i lm tr li. Thng nh nh chi vi ng b ngoi, c ng b ngoi lo sn sc. Vic ny cing lm anh lo i lm vic. Cha nht, anh m n i l nh th. V nh th, n nhn quanh qut, thnh thong li hi m u? . <br> Ln , nh li, ti cing 13. Ba nm sau ngy ch ti cht, sau khi tnh k mi vic ri, anh quyt nh a thng Mn con anh v qu ni sinh sng. a anh ra xe , d ti dn: <br> - Rn gi o nghe con. Rnh, v y thm ba m! <br> Anh d m nc mt lng trng. l ln th hai ti thy anh khc, khi anh m con ln xe tr v qu anh. Khng bit r l bao xa nhng ti on l xa lm, ti ngh) l ti khng cn c gp li anh v thng Mn nn ti khc, nh khi ch ti cht. <p align="justify"> <center>***</center> <p align="justify"> Ln ny gp li anh th ti 70. C tnh th thy anh phi l 80, thng Mn con anh phi l hn 50, th chu ni ca anh t ra cing phi l 25. N ci tui khin cho ti c dp gp li anh hm nay, ci tui phi lo thnh thn . V chnh nh n m anh i n hi ch Tt ca nh th m & gp ti. <br> - By gi anh vi a no? <br> - Anh vi thng Minh, con mt m. My a chu ni anh cing y, tiu bang Florida ny. <br> - Vy m lu nay khng bit. Anh c my a chu ni? <br> - Bn a, hai trai hai gi. <br> Sn dp anh ni lun: <br> - Anh i hi ch Tt ny l do thng chu ni t. <br> - Sao m do n? <br> - M sn gp em y, anh mng qu. Thng chu ni t ca anh n quen vi mt c trong h o em. My hm ry i ti i lui anh mi bit l c hi ch Tt, nn ti y, u ng l li gp em. <br> l ch ng th hai, n nhc li chuyn ca anh vi ch ti. <br> Anh mi k li: <br> - Trc y anh cing c nghe ni ti hi ch Tt ny nhng u c dp m i, nay sn dp chu n cn i, anh i theo. <br> Chuyn qua li, ti hi: <br> - Ri anh c gp ng cha cha? <br> - l chuyn ca cha con thng Minh, ch anh m c t gip g. Thy chuyn, anh nh li chuyn ca anh ngy xa, tnh ra cing gn 60 nm ri ch t sao. Hi , ln gp cha, cha bt anh hc o trong mt tun ri cho anh theo o. By gi th thng nh phi theo hc gn c nm, ri sau phi theo hc lp d b hn nhn mi cho lm m ci. <br> Ti khng ch: <br> - Th hc lu n thm nhun ch sao anh. <br> <p align="justify"> <center>***</center> <p align="justify"> l chuyn ca tr. Anh khng chnh thc lo lng, nhng thy anh cing d phn. Chuyn lm ti, m ti ngh) l anh cing vy, nh ti chuyn ca anh ngy xa. Anh khng c o, ci ch h ti, anh phi theo o. By gi khng c o, ci v c do, chu anh n phi theo o. <br> Ti v tnh ngh: <br> - Sn dp chu ni anh n i hc o, anh nh li o lun. <br> Anh ci li lin: <br> - u phi l nh o thi u em. C lc n cn v n hi anh, anh phi ging gii cho n, v d sao, tuy l khng gi o nh ngi khc, anh cn gi o trong lng. Chuyn o n cn n tim trong tr c. <br> Anh gii thch: <br> - Anh khng gi o nhng anh u c b o! Anh lun lun cn nh anh l ngi c chu php ra ti. Mi nm ti ngy gi ch em, anh u c ti nh th xin l cu cho ch. V qu anh ri, nm thng Minh c 5 tui, l Noel anh dn n ti nh th cho n ly Cha Hi ng nh ba nm trc khi ch cn sng, ch vi anh cing a n ti nh th dp l Noel. Nhng hi ch cn sng, n khc. Anh biu n ly Cha Hi ng, xin cho m c ln thin ng. N hi nghe t rut: <br> - M u? <br> Mi nm, cc ngy l ln nh l c M ngy 15 thng 8, anh cing c dn thng Minh i coi kiu, nh hi ch cn sng. Sn trn ti ni lun: <br> - Th nh vy cing d cho anh c dp nh ti ch! <br> Anh u c chu: <br> - Anh nh mi ngy ch em. Ngy no anh cing c c kinh cho ch. Ch mt ri, anh u cn phi lo lng g cho ch na, ch phi nh lo cho phn hn. <br> Anh thm cht tm tnh: <br> - Nhiu khi c kinh cho ch, anh thy nh anh ang ni chuyn vi ch! <br> Ti ngh) thm m khng dm ni ra: <br> - u nm gp c nh ging o chn thnh! o anh ging ra cing l o Cha, nhng vic thc hnh l c bit, bi hon cnh ca anh. <br> Sn trn ti tn cng lun: <br> - Anh cn nh ti ch, nay c dp anh i nh th lun i. <br> - Th lc ny Cha nht no anh khng i l. L xong, thng chu n i hc o, c hm anh v ngi nghe. C hm anh vi thng Mn i vng vng ch n, hai cha con anh n qun n nh th n. Vy m khng c gp em. <br> - B em i l chiu th by. <br> - Ri anh c nh gi o tr li khng? <br> - Chc l nh vy ri! Anh ngh) theo o th phi gi o ti cng. Hn na, by gi ba m anh cht ri, anh khng cn b rng buc. <br> Ti s sn ngh: <br> - Chc l d! Hm no anh ni chuyn v ngh vi cha th chc l cha s tm cch gip anh. <br> Anh ging gii: <br> - Chuyn anh th chc l d! Hm no anh vo xng ti, ti b nh th gn 60 nm! <br> Ti m vo: <br> - Coi chng nghe ni ti , ng cha xu lun. <br> Anh ci, hnh din ni: <br> - Khng u em! Nu m cha cn bit thm th cha s phc anh lm. Khi anh v qu, lc ba anh trong ban qun tr cha, anh theo ph. Sau khi ba anh cht, ngi ta mun c anh vo th ch, anh t chi bit bao nhiu. T nhin lc anh li cng nh ti ch. Anh ngh) nu m anh nhn chc l ch s ry anh lm. <br> Trm ngm i lc, anh ni: <br> - Nhiu khi anh ngh) khng bit lm sao m c th gp li c em. C l l do Cha nh. <br> Ti la c hi, tn cng lun: <br> - M bit u l Cha nh gip anh tr v vi Cha, c thng Mn na, ri anh lo ko lun ba a kia. Ni theo ng b, nu c nh vy, ch s vui mng lm. <br> Anh tr li ngn gon: <br> - Ch sao! l chuyn anh ang tnh. <br> Anh cn ging gii: <br> - Mi chuyn u l do Cha lm! </font> </td></tr> </table> </div> </body> </html>