TÔMA

Ngày 3 tháng 7 hằng năm là lễ kính thánh tông đồ Tôma. Điều này nhiều người biết, đồng ý, anh ta cũng biết nhưng có cái điều mà tôi không đồng ý khi nghe anh ta nói rằng:
- Đó là Tôma chối Chúa.
Tôi phản đối:
- Tôi không đồng ý: Tôma nào mà chối Chúa?
- Thì thánh Tôma tông đồ chớ Tôma nào!

***

Và cái anh này