Tuổi bảy mươi
Hôm nay tính lại: bảy mươi rồi
Không biết bao lâu cuộc đời người
Nhưng nếu mà là một trăm tuổi
Thì còn được tới những ba mươi!

Nhớ lại cái hôm tiệc “cao niên”
Để mừng người đến tuổi “gần miền”
Những người đến dự tiệc hôm ấy
Đã được người đời gọi cao niên.

Với người cao tuổi, tôi còn trẻ
Người ít tuổi hơn thì tôi già
Ai lớn tuổi hơn là ông cụ
Tuổi tôi tuy ít cũng ông già

Chúc người hơn tuổi sống thêm tuổi
Người trẻ hơn thì đến tuổi này
Sẽ có người đi người ở lại
Trước sau khó biết trước được ngày

Cái ngày đi đến để rửa tội
Không biết nhưng còn nói được ngày
Chứng cớ còn đây: giấy rửa tội
Tên đời tên thánh ghi hẳn hòi

Học hành tất cả bảy bí tích
Đã chịu được rồi năm phép đầu
Còn hai phép nữa không tính được
Phép truyền chức thánh, phép xức dầu

Một vợ ba con thì chức thánh
Nghe thôi chớ chẳng có được đâu
Còn phép còn lại không dám nói
Cái ngày sau hết, cha xức dầu

Hằng năm sinh nhật nhằm ngày lễ
Để mừng chị thánh Tê-rê-sa
Giống nhau côi cút từ thuở nhỏ
Chị mất mẹ hiền tôi mất cha

Bà phước dạy xưa ở trường họ
Cảm thương tuổi nhỏ thiếu tình cha
Bà khuyên: con hãy chọn làm chị
Là người chị thánh Tê-rê-sa

Từ đó đến nay quen gọi chị
Trong khi người khác gọi là bà
Buồn vui sướng khổ cậy nhờ chị
Là chị của em: Tê-rê-sa

Em bảy mươi rồi chị thánh ơi!
Đâu còn lâu nữa với cuộc đời
Bông hồng chị rắc xuống trần thế
Xin được một bông giữ trong tay